OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu www.galanteriakatarina.sk

(v zmysle zákona č. 102/2014, zákona č. 22/2004 a zákona č. 250/2007)

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.galanteriakatarina.sk) je:
Katarína Boggerová IWA, Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Miesto podnikania predávajúceho: Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš.
IČO: 32589638
DIČ: 1020477260
IČ DPH: Neplatca DPH
Zapísaný pod spisovou značkou OŽP-Z/2007/01024-2/CR1, / Okresným úradom v Liptovskom Mikuláši,
číslo živnostenského registra: 505-1378

E-mail: strikovanie@gmail.com
Tel. číslo: +421908913676
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,
Predmestská 71, P.O.Box 89
011 79 Žilina

Článok I – Pojmy

Predávajúci

Spoločnosť Katarína Boggerová IWA, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar 

Spotrebiteľ

Fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.galanteriakatarina.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

E-shop

Internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.galanteriakatarina.sk

Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka

Úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

Cena

Celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH (ak je predávajúci platca DPH), či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

Dopravné

Cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.) 

VOP

 Tieto všeobecné obchodné podmienky

 

Článok II – Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú:

- proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu,

- podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho,

- práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho. 

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.galanteriakatarina.sk.
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Nákup Tovaru v e-shope nie je podmienený registráciou.
 4. Spotrebiteľ objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto e-shope.
 5. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom tovare sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 6. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci.
 7. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi.
 8. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým sa odporúča spotrebiteľovi oboznámiť s týmito VOP, stlačením tlačidla „Obchodné podmienky“.
 9.  Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol predávajúcim informovaný aj o:- vlastnostiach tovaru a celkovej cene, ktorú je spotrebiteľ povinný predávajúcemu uhradiť.
 10. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, alebo pri objednávke nasledovné:

- potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke,

- Formulár na odstúpenie od zmluvy,

- Reklamačný poriadok predávajúceho.

11. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 10 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu.

                                                                         Článok IV

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy vám bol tovar doručený.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, telefonicky, alebo e-mailom) na adrese „Katarína Boggerová, Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, alebo emailom na adresu strikovanie@gmail.com , alebo telefonicky na číslo +421908913676. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [www.galanteriakatarina.sk]. Ak využijete niektorú z týchto možností, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom). Na tento účel môžete použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, alebo si ho môžete stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a poslať nám akýmkoľvek spôsobom uvedeným v bode 1, na stránke nášho webového sídla, linka

http://www.galanteriakatarina.sk/galanteriakatarina/5-Formular-Odstup-od-zmluvy

 Lehota na odstúpenie od zmluvy zostane zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

                                                                         Článok V

1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená na Váš bankový účet, z ktorého ste nám zaslali platbu alebo po dohode s Vami iným spôsobom, napr. poštovou poukážkou na Vašu adresu, osobným prevzatím peňazí alebo zaslaním peňazí na iný Váš bankový účet, než aký ste použili pri Vašej platbe, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Katarína Boggerová, Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Spôsob vrátenia tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy:

Zašlite nám tovar späť, alebo ho prineste na našu adresu, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 • „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.“

 2. Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok VI

                                      Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ďalej "ARS")                                        

Dňom 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Všetko o tomto efektívnom a bezplatnom riešení spotrebiteľských sporov, vrátane formulára na vyplnenie údajov pre ARS, nájdete na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie, keď kliknete na linku dole.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

 

Článok VII

Reklamačný poriadok

Právo na uplatnenie reklamácie.
Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie
Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou e-mailom, poštou, faxom alebo na adrese: Katarína Boggerová, Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Reklamovaný tovar je možné doručiť osobne, doručovacou službou, na náklady reklamujúceho. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku !
Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru, záručný list alebo poštová doručenka.
Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje jeden z uvedených dokladov.

Zodpovednosť predávajúceho
Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak:
- si kupujúci vadu spôsobil sám,
- kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
- reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,
- vady pre ktoré bola poskytnutá zľava s ceny tovaru a spotrebiteľ bol predávajúcim na tieto vady písomne upozornený ešte pred uzatvorením zmluvy o kúpe tovaru,
- vady ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného jeho nesprávnym používaním.

O prijatej reklamácií sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený. Ak kupujúci reklamuje vadu tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní.
Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Lehoty na uplatnenie reklamácií
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia.
Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, kedy bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu.
Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Práva spotrebiteľa
Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a načas. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny tovaru. Rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci aj pri oprave vadného tovaru po lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 

MWNkYTAy